Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Relació de les accions

Les 33 accions previstes en el Projecte LIFE s'agrupen en 5 línies estratègiques:

A. Accions preparatòries, elaboració de plans de gestió i/o de plans d’acció

A.1 – Protocol per la captura i control poblacional de peixos exòtics.
A.2 – Protocol per la captura i control poblacional de tortugues exòtiques.
A.3 – Protocol per l’eliminació d’espècies de la flora exòtica.
A.4 – Redacció d’un protocol per la cria en captivitat i reproducció de Unio elongatulus.
A.5 – Protocol per al reforçament poblacional de Barbus meridionalis a l’estany i llacunes.
A.6 – Redacció del projecte de millora de la llacuna de la Draga.
A.7 – Redacció del projecte de restauració del marge esquerra de la riera de Can Morgat.
A.8 – Revisió i adequació del Pla de Gestió de Pesca de l’estany.
A.9 – Redacció i aprovació d’un Pla d’acció dels hàbitats i espècies de l’estany i el seu entorn.

B. Compra/arrendament de terres i/o drets

B.1- Compra de finques per la restauració d’hàbitats al·luvials.

C. Feines úniques de gestió del biòtop

C.1 – Campanyes de control de les espècies íctiques exòtiques.
C.2 – Reforçament poblacional de Barbus meridionalis a l’estany i llacunes.
C.3 – Captures i control de tortugues exòtiques.
C.4 – Cria i reforçament poblacional de Emys orbicularis.
C.5 – Construcció de plataformes d’insolació per Emys orbicularis i Mauremys leprosa[/i].
C.6 – Reproducció en captivitat i semicaptivitat de Unio elongatulus.
C.7 – Control d’espècies exòtiques de flora.
C.8 – Restauració dels hàbitats de bosc de ribera de l’estany.
C.9 – Treballs d’acondicionament i millora de la llacuna de la Draga.

D. Sensibilització i difusió dels resultats

D.1 – Campanya mediàtica i de comunicació.
D.2 – Celebració del centenari de la Festa del Peix i Primera Exposició de Piscicultura.
D.3 – Exposició sobre la problemàtica de la introducció d’exòtiques i la seva incidència sobre la pèrdua de biodiversitat a nivell global i local.
D.4 – Manteniment de la pàgina web de l’espai natural i del projecte LIFE.
D.5 – Xerrades i seminaris de comunicació i informació per tot tipus de públic.
D.6 – Edició de material de divulgació sobre actuacions i resultats del projecte LIFE.
D.7 – Recopilació i publicació de fitxes de control d’exòtiques d’experiències del LIFE i altres d’Europa.
D.8 – Jornada científico-tècnica sobre l’aplicació de tècniques pel control d’espècies invasores. Àmbit Espanyol.

E. Operació de supervisió del projecte en general

E.1 – Constitució de l’equip de gestió del projecte – Oficina LIFE.
E.2 – Servei de vigilància de suport a les zones d’actuació.
E.3 – Informes tècnics de seguiment dels efectes sobre els ecosistemes.
E.4 – Redacció i execució d’un protocol d’índexs ecològics de diferents masses d’aigua.
E.5 – Auditoria financera.
E.6 – Pla de conservació i continuïtat.

Detalls de cada una de les actuacions previstes

 A – Accions de conservació i gestió de l’hàbitat
Es preveuen accions de planificació i actuació sobre els hàbitats riberencs de l’Estany i tres grups biològics principals: els peixos, els rèptils aquàtics i les nàiades. De forma indirecta aquestes accions beneficiaran també a diverses espècies i hàbitats d’interès comunitari: amfibis, aus aquàtiques, i macroinvertebrats aquàtics, així com hàbitats de vegetació submergida. 
Les principals línies d’actuació seran:

  • Control de fauna aquàtica de caràcter invasor. Es realitzaran campanyes de desgast poblacional específicament dissenyades per als peixos exòtics, per una banda, i els quelonis exòtics, per l’altra. Per a la programació d’aquestes campanyes es parteix d’un notable coneixement sobre aquestes poblacions que hauran d’estar sotmeses a control, i també sobre els mitjans disponibles i més eficaços. Així, s’ha previst una combinació de tècniques de captura (xarxes, trampes i pesca elèctrica) i una calibració de l’esforç necessari mitjançant un procés de “feedback” entre els resultats progressivament obtinguts i el disseny de les campanyes.  
  • Reforçaments poblacionals de fauna aquàtica autòctona d’interès comunitari. Es programaran repoblacions d’exemplars de quatre espècies d’interès comunitari (Unio elongatulus, Emys orbicularis, Mauremys leprosa y Barbus meridionalis), les poblacions de les quals  es troben al límit de l’extinció a l’Estany,  ja sigui amb exemplars provinents de programes de reproducció en captivitat o de poblacions pròximes genèticament homòlogues. Aquestes repoblacions s’iniciaran desprès de les primeres campanyes intensives de desgast poblacional dels peixos depredadors exòtics. S’ha previst el muntatge d’instal•lacions temporals de reproducció i manteniment d’estocs en captivitat i semi captivitat de nàiades i peixos. 
  • Millores estratègiques de l’hàbitat d’espècies autòctones d’interès comunitari. Instal•lació de plataformes d’insolació per a les tortugues autòctones (Emys orbicularis i Mauremys leprosa).  
  • Control de flora exòtica. Es duran a terme tasques d’eliminació de flora exòtica, especialment de Pyracantha crenato-serrata, P. angustifolia, Ligustrum lucidum, Prunus cerasifera, que progressivament van envaint i alterant hàbitats d’interès comunitari en l’espai LIC. S’aplicaran tècniques assajades anteriorment amb èxit a l’espai (per exemple tales i desbroçades seguides de l’aplicació localitzada en els tocons, rizomes i brots nous d’herbicides com el glisofat).

B – Compra de terrenys

Recuperació d’hàbitats riberencs. Es comprarà una finca que es restaurarà amb vegetació al·luvial per a l’increment d’aquests hàbitats en el ZEC de Banyoles (92A0 i 91E0*).
 

C – Seguiment tècnic de les intervencions.
Aquest projecte és innovador per la seva intervenció integral contra espècies invasores, especialment en alguns dels seus aspectes més concrets com el control de les poblacions de peixos exòtics en una massa d’aigua de dimensions notables. Per això és necessari realitzar un seguiment exhaustiu (monitoratge) de les accions i dels seus efectes que es produeixen sobre el mitjà subaquàtic. S’han previst seguiments de les espècies o hàbitats sobre els que s’intervindrà directament: peixos, tortugues aquàtiques, nàiades i vegetació. A més, es seguirà també l’evolució d’altres grups d’organismes ja sigui per el seu interès comunitari, per el seu elevat valor indicador, o per ambdues raons, molts del quals previsiblement es veuran beneficiats de les accions de conservació: macroinvertebrats (odonats, etc), amfibis i aus aquàtiques. La metodologia d’aquests seguiments dependrà en cada cas, aplicant sempre mètodes estandarditzats quan existeixin. En el cas dels peixos i les tortugues aquàtiques, els seguiments es basaran en part en els propis resultats de les campanyes de control. En el cas dels amfibis i les aus es comptarà amb la participació de voluntariat expert. 
Per altra banda, es dissenyaran protocols que incloguin índexs de valoració i seguiment a llarg termini de l’estat ecològic de l’Estany, les llacunes i el seu entorn, de forma que es pugui conèixer al llarg del temps l’efecte de les accions del projecte i de la gestió del mitjà que s’iniciarà. Finalment, es millorarà el Pla de gestió piscícola i es redactarà un Pla de maneig i bones pràctiques que serà aprovat per el Consorci de l’Estany i els organismes competents. Aquest Pla inclourà protocols per al control sostingut de les espècies invasores. 
 
D – Divulgació del projecte i dels seus resultats. 
La divulgació del projecte i dels seus resultats s’aconseguirà mitjançant diferents accions  que en el seu conjunt agrupen tot el ventall de mitjans de comunicació i participació. 
 
Es preveu incidir en la població local i regional a través de tríptics, pòsters, una exposició itinerant sobre les espècies exòtiques i l’efecte històric de les repoblacions piscícoles.  També  s’aprofitarà la commemoració dels 100 anys de la 1a. “festa del peix” , instaurada per l’Ajuntament de Banyoles el 1910, per difondre la problemàtica de les introduccions. S’editarà un àlbum de cromos de l’espai natural amb la mascota de l’Estany, “En Blauet”. També es realitzarà un programa de radio, un programa de medi ambient per a les televisions locals de Catalunya, la millora del WEB, etc.
La incidència  en la comunitat científica i tècnica es basarà en la publicació a Internet de tots els informes i protocols que es redactin, i també dels plans de gestió. També es preveu la realització  d’unes jornades tècniques enfocades a la gestió i control de les espècies exòtiques de les zones humides, amb la posterior publicació digital de les ponències. Per altra banda, està prevista l’edició de la recopilació en forma de fitxes tècniques sobre les tècniques i mitjans de control i eliminació d’espècies exòtiques en l’Europa Mediterrània.
 Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life