Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Organigrama

El Consorci compta amb els següents òrgans de govern i gestió:

organigramav2.png
Consell Plenari: és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està format per quatre membres de cada ajuntament, l’alcalde i tres regidors, i per dos membres de cada administració supramunicipal o entitat que forma part del Consorci.

President, vicepresident primer, vicepresident segon i vicepresident tercer: la presidència és exercida, alternativament, en períodes quadriennals rotatoris, pels alcaldes dels ajuntaments consorciats.
La vicepresidència primera l’exerceix l’alcalde de l’ajuntament consorciat a qui correspon la presidència en el període següent. La vicepresidència segona l’exerceix un membre de la Diputació de Girona. La vicepresidència tercera l’exercirà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Comissió Executiva: Està formada pel president del Consorci, el vicepresident primer i un membre de cada ens consorciat, els quals són membres del Consell Plenari.

Director: és la persona que, d’acord amb les directrius del Consell Plenari i sota la direcció de la Comissió Executiva, porta a terme la gestió general del Consorci i la coordinació dels seus serveis.

Consell Consultiu: es constitueix com a òrgan de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l’àmbit d’actuació del Consorci. És l’òrgan d’integració dels sectors científics, socials i professionals del territori.

Secretari – interventor: és la persona que assisteix amb veu però sense vot a les reunions del Consell Plenari i a les comissions executives, i n'aixeca les actes corresponents. Així mateix, fiscalitza la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de despeses i d’ingressos, conforme el pressupost aprovat i les seves bases d’execució.

Personal: correspon a l'equip tècnic integrat a la plantilla de personal aprovada pel Consell Plenari.


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life